Pravidla

Bodování seriálu

Jednotlivé závody jsou hodnoceny v celkovém bodování seriálu Brdmann Adventure.
Pro zařazení do celkového bodování se musí závodník zúčastnit minimálně tří závodů a to jednoho z každé sportovní disciplíny ( 1 běh, 1 triatlon, 1 MTB). Maximální bodový zisk z jednoho závodu je 100 bodů, za první místo. Další místa s poklesem o jeden bod:

1. místo 100 bodů
2. místo 99 bodů
3. místo 98 bodů
4. místo 97 bodů atd.

Závodníkovi, který již startoval ve třech závodech a splnil tak limit pro celkové bodování, se při účasti ve více závodech ve stejné disciplině započítává pro seriálové bodování vyšší bodový zisk a za každý další start nad limit získává do celkového bodování 5 bodů navíc. Při shodnosti počtu bodů má vyšší hodnocení závodník, který se účastnil více závodů. Při účasti v párových závodech MTB
a. Se musí partner seriálově bodovaného závodníka účastnit alespoň 2 závodů seriálu.
b. Páry dospělých mohou obsahovat závodníky všech kategorií – bodový zisk si pak závodníci odnesou do své kategorie.

V dětských kategoriích můžete startovat takto: 2 děti + povinný doprovod 1 až 2 dospělí – pár se zařazuje do kategorie podle věku mladšího dítěte. 1 dítě + 1 dospělý – pár se zařazuje do kategorie podle věku dítěte. Bodový zisk dospělých z páru dospělý + dítě začíná na 90 bodech.

Kategorie seriálu

(pro zařazení do kategorií je rozhodující ročník)

Ženy

Juniorky 16 – 17 let (2001–2000)
Z1 18 – 35 let (1999–1982)
Z2 36 – 45 let (1981–1972)
Z3 46 a více let (1971 a méně)

Muži

Junioři 16 – 17 let (2001–2000)
M1 18 – 39 let (1999–1978)
M2 40 – 49 let (1977–1968)
M3 50 – 59 let (1967–1958)
M4 60 a více let (1957 a méně)

Mladší závodníci, tedy ti pod 18 let, mohou startovat v případě, že se nám podepíše před startem zákonný zástupce na přihlášku.

Chlapci
A 8 – 9 let (ročník 2009–2008)
B 10 – 11 let (ročník 2007–2006)
C 12 – 13 let (ročník 2005–2004)
D 14 – 15 let (ročník 2003–2002)

Dívky
A 8 – 9 let (ročník 2009–2008)
B 10 – 11 let (ročník 2007–2006)
C 12 – 13 let (ročník 2005–2004)
D 14 – 15 let (ročník 2003–2002)

Obecná pravidla

Podmínkou účasti je zaplacené startovné a řádně vyplněná a podepsaná přihláška účastníka jednotlivého závodu. Účastník svým podpisem na přihlášce vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že:

a) bere na vědomí, že se závody konají za plného silničního provozu a že bude dodržovat jeho pravidla stanovená vyhláškou č. 30/2001 Sb.
b) závodu se účastní na vlastní nebezpečí a v cyklistických závodech s ochrannou přilbou
c) v případě odstoupení ze závodu nahlásí tuto skutečnost pořadateli závodu
d) mu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu
e) bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění, nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy
f) souhlasí s tím, aby pořadatel závodu a seriálu zpracoval ním poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna či sdělována nepovolaným osobám, nebudou použita k jinému, než výše uvedenému účelu a budou náležitě chráněna ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb. Zájemcům o účast v závodech doporučujeme uzavřít k tomuto účelu pojistnou smlouvu a před závodem se podrobit lékařskému vyšetření.
Výsledky budou zveřejněny v prostorách sportovního klubu Vlaška před jejich vyhlášením v termínech uvedených v termínovce, nebo na internetu. Protesty proti výsledkům závodů je možné podat pouze v den závodu u hlavního rozhodčího. Podpisem výsledkové listiny hlavním rozhodčím jsou výsledky považovány za definitivní. Pozdější reklamace u pořadatele závodu, nebo u pořadatele seriálu nebudou uznány.

Možnosti přihlášení na závod:
1. online na webu www.brdman.cz
2. přímo na startu před závodem

Startovné závodů konaných na Vlašce se platí buď bezhotovostně předem na účet podle pokynů na webových stránkách nebo v hotovosti v den startu při prezentaci.